• تلفن 041-4115
  • ایمیل info@Drtechnic.com

آریستون

  • پکیج آریستون
    پکیج آریستون

    کد خطا مفهوم کد خطا مدار اصلی 101 گرمای بيش از حد 103 نقص در مدار سيرکولاسيون يا عدم وجود آب در مدار Gradient Tman > 7 °c/sec برای 3 مرتبه 104 نقص در مدار سيرکولاسيون يا عدم وجود آب در مدار Gradient Tman > 20 °c/sec or Gradient Trit > [...] ادامه مطلب