• تلفن 041-4115
  • ایمیل info@Drtechnic.com

دئوترم

  • پکیج دئوترم
    پکیج دئوترم

    پکیج دئوترم کد خطا مفهوم کد خطا E1 قطع / نوسان گاز – عدم استفاده از شيلنگ با سايز مناسب يا اسفاده از سرشيلنگی – عدم عملکرد صحيح الکترود جرقه و يا شير برقی گاز E2 عدم عملکرد صحيح پمپ – مبدل ها رسوب گرفته اند – سيستم هوا گرفته است. E3 فن دار : [...] ادامه مطلب