• تلفن 041-4115
  • ایمیل info@Drtechnic.com

دیلاکس

  • پکیج دیلاکس
    پکیج دیلاکس

    پکیج دیلاکس کد خطا مفهوم کد خطا 01 دماي بيش از حد 02 عدم چرخش آب 03 نقص در تشكيل جرقه 04 عدم تشكيل شعله 05 قطعي سيم سنسور گرمايشي 06 اتصال كوتاه سنسور گرمايشي 07 قطعي سيم سنسور آبگرم 08 اتصال كوتاه سنسور آبگرم 09 نقص در فن 10 نقص در سنسور فشار [...] ادامه مطلب