• تلفن 041-4115
  • ایمیل info@Drtechnic.com

وایلانت

  • پکیج وایلانت
    پکیج وایلانت

    پکیج وایلانت کد خطا مفهوم کد خطا F.0 اشکال در NTC رفت گرمايش F.1 اشکال در NTC برگشت گرمايش F.5 قطع سنسور خارجی جريان گاز F.6 قطع سنسور داخلی جريان گاز F.10 اتصال کوتاه در NTC مدار رفت ( 130 درجه سانتيگراد) F.11 اتصال کوتاه در NTC مدار برگشت ( [...] ادامه مطلب