• تلفن 041-4115
  • ایمیل info@Drtechnic.com

گارز

  • گارز
    گارز

    گارز کد خطا LED  کد خطا بدون LED مفهوم کد خطا E01 چراغ قرمز روشن و چراغ زرد چشمك مي زند. كمبود آب دستگاه E02 چراغ قرمز روشن می شود. خطاي جرقه E03 چراغ زرد بصورت چشمک زن فعال می شود. خطاي حسگر آبگرم E04 چراغ زرد بصورت چشمک زن فعال می شود. خطاي [...] ادامه مطلب