• تلفن 041-4115
  • ایمیل info@Drtechnic.com

گرم ایران

  • گرم ایران (مدل ECO3 240 Fi – 280 Fi )
    گرم ایران (مدل ECO3 240 Fi – 280 Fi )

    گرم ایران (مدل ECO3 240 Fi – 280 Fi ) کد خطا مفهوم کد خطا E01 خطای فشار گاز E02 خطا توسط سنسور ترموستات ايمنی صادر شده است. E03 خطا توسط کنترل کننده فشار دودکش (پرشرسوئيچ) صادر شده است. E05 خطای سنسور NTC حرارت مرکزی E06 خطای سنسور NTC آبگرم [...] ادامه مطلب