• تلفن 041-4115
  • ایمیل info@Drtechnic.com

سرویس رادیاتور در تبریز

  • پکیج نوافلوریدا (مدل Pictor )
    پکیج نوافلوریدا (مدل Pictor )

    پکیج نوافلوریدا (مدل Pictor ) LED رنگ مفهوم کد خطا چراغ روشن مفهوم کد خطا چراغ چشمک زن 1 سبز منبع برق پکيج روشن و متصل است. —- 2 قرمز دمای آب در سيستم گرمايش بين 25 و 35 درجه سلسيوس است. پکيج به دليل نقص فنی خاموش شده است. 3 قرمز دمای آب [...] ادامه مطلب